Home / Bóng Đá / Vua phá lưới EURO sáng cửa vô địch World Cup: Ronaldo mừng, Messi lo
Vua phá lưới EURO sáng cửa vô địch World Cup: Ronaldo mừng, Messi lo - 1

Vua phá lưới EURO sáng cửa vô địch World Cup: Ronaldo mừng, Messi lo


Cristiano Ronaldo hẳn sẽ rất vui mừng khi một thống kê chỉ ra rằng 2 trong 3 Vua phá lưới EURO gần nhất đều vô địch World Cup sau đó.

Xem lại 5 bàn thắng và 1 kiến tạo của Ronaldo tại EURO 2020 (Bản quyền VTV):

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_356401”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1271197&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_356401”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_356401.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_356401){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_356401”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1271197&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_356401”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_356401.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_356401){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_356401”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1271197&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_356401”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_356401 = document.getElementById(“zplayer_356401_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_356401.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_356401){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1271197&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_356401 = document.getElementById(“zplayer_356401_ga_error2”);
videozplayer_356401.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_356401){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1271197&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_356401 = document.getElementById(“zplayer_356401_ga_error3”);
videozplayer_356401.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_356401){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1271197&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_356401 = document.getElementById(“zplayer_356401_ga_error4”);
videozplayer_356401.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_356401){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1271197&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_356401 = document.getElementById(“zplayer_356401_ga_error5”);
videozplayer_356401.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_356401){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1271197&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564011 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564011”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564011){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564011.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564012 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564012”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564012){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564012.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564013 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564013”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564013){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564013.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564014 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564014”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564014){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564014.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564015 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564015”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564015){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564015.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564016 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564016”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564016){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564016.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564017 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564017”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564017){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564017.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564018 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564018”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564018){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564018.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_3564019 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3564019”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_3564019){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_3564019.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_35640110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_35640110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_35640110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1271197&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_35640110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_356401.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_356401 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_356401.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_356401″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_356401”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_356401”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_356401_container”).length) {
$(“#zplayer_356401_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_356401”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_356401”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_356401”, “swpier_container_zplayer_356401″,”swiper_active_slide_zplayer_356401”, “pagination-zplayer_356401″,”wrapper_zplayer_356401”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_356401”, “prvVid_recommendzplayer_356401”, “nxtVid_recommendzplayer_356401”);
$(“#box_recommend_zplayer_356401”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_356401 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_356401.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_356401 = document.getElementById(“zplayer_356401_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_356401){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1271197&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_356401.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_356401 = document.getElementById(“zplayer_356401_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_356401){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1271197&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_356401.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_356401 = document.getElementById(‘zplayer_356401_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_356401){
docGaPreroll_zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_356401.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_356401 = document.getElementById(‘zplayer_356401_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_356401){
docGaOverlay_zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_356401.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_356401 = document.getElementById(‘zplayer_356401_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_356401){
docGaPostroll_zplayer_356401.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_356401.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_356401.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_356401 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_356401_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Vua phá lưới EURO sáng cửa vô địch World Cup: Ronaldo mừng, Messi lo - 1

Vua phá lưới EURO sáng cửa vô địch World Cup: Ronaldo mừng, Messi lo - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *