Home / Bóng Đá / Video ĐT nữ Thụy Điển – Mỹ: Kịch tính “chung kết” sớm, cú sốc ngày ra quân (Olympic Tokyo)
Video ĐT nữ Thụy Điển - Mỹ: Kịch tính "chung kết" sớm, cú sốc ngày ra quân (Olympic Tokyo) - 1

Video ĐT nữ Thụy Điển – Mỹ: Kịch tính “chung kết” sớm, cú sốc ngày ra quân (Olympic Tokyo)


(Video bóng đá, Thụy Điển – Mỹ, vòng bảng bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020) Được đánh giá nhỉnh hơn so với Thụy Điển nhưng những cô gái Mỹ lại gây thất vọng rất lớn trong trận đấu ra quân tại Olympic Tokyo năm nay.

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_285991”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272686&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_285991”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_285991.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_285991){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_285991”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272686&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_285991”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_285991.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_285991){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_285991”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272686&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_285991”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_285991 = document.getElementById(“zplayer_285991_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_285991.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_285991){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272686&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_285991 = document.getElementById(“zplayer_285991_ga_error2”);
videozplayer_285991.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_285991){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272686&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_285991 = document.getElementById(“zplayer_285991_ga_error3”);
videozplayer_285991.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_285991){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272686&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_285991 = document.getElementById(“zplayer_285991_ga_error4”);
videozplayer_285991.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_285991){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272686&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_285991 = document.getElementById(“zplayer_285991_ga_error5”);
videozplayer_285991.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_285991){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272686&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859911 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859911”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859911){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859911.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859912 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859912”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859912){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859912.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859913 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859913”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859913){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859913.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859914 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859914”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859914){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859914.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859915 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859915”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859915){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859915.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859916 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859916”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859916){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859916.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859917 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859917”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859917){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859917.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859918 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859918”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859918){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859918.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_2859919 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_2859919”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_2859919){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_2859919.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_28599110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_28599110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_28599110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272686&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_28599110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_285991.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_285991 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_285991.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend_video){
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
console.log(recomment_arr_video_ngay_hien_tai);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
}
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_48~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1272686~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ4IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDgiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZm9vdGJhbGwiLCJjb25maWdJZF8yNGgiOiIxMjcyNjg2IiwiYXJ0aWNsZUlkXzI0aCI6Im51bGwiLCJkZXZpY2VfMjRoIjoicGMiLCJhY3Rpb25fMjRoIjoiY2xpY2sifQ==’, this)”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_48_id_bai_viet_1272686_phien_ban_pc”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’48’,pageCategory_24h:’football’, articleId_24h:’1272686′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_285991″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_285991”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_285991”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_285991_container”).length) {
$(“#zplayer_285991_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_285991”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_285991”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_285991”, “swpier_container_zplayer_285991″,”swiper_active_slide_zplayer_285991”, “pagination-zplayer_285991″,”wrapper_zplayer_285991”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_285991”, “prvVid_recommendzplayer_285991”, “nxtVid_recommendzplayer_285991”);
$(“#box_recommend_zplayer_285991”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_285991 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_285991.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_285991 = document.getElementById(“zplayer_285991_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_285991){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272686&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_285991.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_285991 = document.getElementById(“zplayer_285991_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_285991){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272686&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_285991.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_285991 = document.getElementById(‘zplayer_285991_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_285991){
docGaPreroll_zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_285991.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_285991 = document.getElementById(‘zplayer_285991_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_285991){
docGaOverlay_zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_285991.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_285991 = document.getElementById(‘zplayer_285991_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_285991){
docGaPostroll_zplayer_285991.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_285991.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_285991.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_285991 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_285991_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Video ĐT nữ Thụy Điển - Mỹ: Kịch tính "chung kết" sớm, cú sốc ngày ra quân (Olympic Tokyo) - 1

Video ĐT nữ Thụy Điển - Mỹ: Kịch tính "chung kết" sớm, cú sốc ngày ra quân (Olympic Tokyo) - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

MU “dằn mặt” Pogba gây sốc, Man City chốt Ronaldo nếu mua hụt Grealish (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

Man United đã cho thấy thái độ cứng rắn với Paul Pogba sau khi PSG …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *