Home / Bóng Đá / Son Heung Min ủ dột trong ngày trở lại Tottenham, fan thi nhau chế nhạo
Son Heung Min ủ dột trong ngày trở lại Tottenham, fan thi nhau chế nhạo - 1

Son Heung Min ủ dột trong ngày trở lại Tottenham, fan thi nhau chế nhạo


Vẻ mặt kém vui của Son Heung Min khi “Ronaldo Hàn Quốc” kết thúc kỳ nghỉ hè năm nay để trở lại hội quân cùng Tottenham Hotspur đã gây ra sự chú ý đặc biệt của nhiều người hâm mộ.

   

Video Son Heung Min kém vui khi trở lại hội quân cùng Tottenham ngày 19/7:

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_9a9b21”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272106&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_9a9b21”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_9a9b21.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_9a9b21){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_9a9b21”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272106&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_9a9b21”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_9a9b21.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_9a9b21){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_9a9b21”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272106&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_9a9b21”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_9a9b21 = document.getElementById(“zplayer_9a9b21_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_9a9b21.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_9a9b21){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272106&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_9a9b21 = document.getElementById(“zplayer_9a9b21_ga_error2”);
videozplayer_9a9b21.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_9a9b21){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272106&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_9a9b21 = document.getElementById(“zplayer_9a9b21_ga_error3”);
videozplayer_9a9b21.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_9a9b21){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272106&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_9a9b21 = document.getElementById(“zplayer_9a9b21_ga_error4”);
videozplayer_9a9b21.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_9a9b21){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272106&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_9a9b21 = document.getElementById(“zplayer_9a9b21_ga_error5”);
videozplayer_9a9b21.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_9a9b21){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272106&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b211 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b211”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b211){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b211.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b212 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b212”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b212){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b212.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b213 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b213”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b213){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b213.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b214 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b214”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b214){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b214.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b215 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b215”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b215){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b215.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b216 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b216”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b216){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b216.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b217 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b217”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b217){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b217.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b218 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b218”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b218){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b218.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b219 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b219”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b219){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b219.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b2110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_9a9b2110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b2110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272106&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_9a9b2110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_9a9b21 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_9a9b21.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_9a9b21″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_9a9b21”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_9a9b21”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_9a9b21_container”).length) {
$(“#zplayer_9a9b21_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_9a9b21”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_9a9b21”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_9a9b21”, “swpier_container_zplayer_9a9b21″,”swiper_active_slide_zplayer_9a9b21”, “pagination-zplayer_9a9b21″,”wrapper_zplayer_9a9b21”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_9a9b21”, “prvVid_recommendzplayer_9a9b21”, “nxtVid_recommendzplayer_9a9b21”);
$(“#box_recommend_zplayer_9a9b21”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_9a9b21 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_9a9b21.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_9a9b21 = document.getElementById(“zplayer_9a9b21_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_9a9b21){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272106&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_9a9b21.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_9a9b21 = document.getElementById(“zplayer_9a9b21_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_9a9b21){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272106&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_9a9b21.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_9a9b21 = document.getElementById(‘zplayer_9a9b21_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_9a9b21){
docGaPreroll_zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_9a9b21.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_9a9b21 = document.getElementById(‘zplayer_9a9b21_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_9a9b21){
docGaOverlay_zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_9a9b21.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_9a9b21 = document.getElementById(‘zplayer_9a9b21_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_9a9b21){
docGaPostroll_zplayer_9a9b21.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_9a9b21.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_9a9b21.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_9a9b21 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_9a9b21_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Son Heung Min ủ dột trong ngày trở lại Tottenham, fan thi nhau chế nhạo - 1

Son Heung Min ủ dột trong ngày trở lại Tottenham, fan thi nhau chế nhạo - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *