Home / Bóng Đá / Sancho sắp về MU: Cùng Ronaldo, Neymar lọt top 10 thương vụ lãi nhất lịch sử
Sancho sắp về MU: Cùng Ronaldo, Neymar lọt top 10 thương vụ lãi nhất lịch sử - 1

Sancho sắp về MU: Cùng Ronaldo, Neymar lọt top 10 thương vụ lãi nhất lịch sử


Sancho sẽ nhập hội những Ronaldo, Neymar trong top 10 cầu thủ lãi nhất chuyển nhượng.

   

Màn trình diễn của Jadon Sancho trước Ukraine tại EURO 2020 (bản quyền VTV)

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_be97a1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1267018&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_be97a1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_be97a1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_be97a1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_be97a1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1267018&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_be97a1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_be97a1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_be97a1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_be97a1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1267018&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_be97a1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_be97a1 = document.getElementById(“zplayer_be97a1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_be97a1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_be97a1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267018&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_be97a1 = document.getElementById(“zplayer_be97a1_ga_error2”);
videozplayer_be97a1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_be97a1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267018&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_be97a1 = document.getElementById(“zplayer_be97a1_ga_error3”);
videozplayer_be97a1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_be97a1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267018&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_be97a1 = document.getElementById(“zplayer_be97a1_ga_error4”);
videozplayer_be97a1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_be97a1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267018&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_be97a1 = document.getElementById(“zplayer_be97a1_ga_error5”);
videozplayer_be97a1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_be97a1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267018&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a11.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a12.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a13.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a14.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a15.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a16.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a17.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a18.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a19.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_be97a110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_be97a110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_be97a110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267018&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_be97a110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_be97a1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_be97a1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_be97a1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_be97a1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_be97a1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_be97a1_container”).length) {
$(“#zplayer_be97a1_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_be97a1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_be97a1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_be97a1”, “swpier_container_zplayer_be97a1″,”swiper_active_slide_zplayer_be97a1”, “pagination-zplayer_be97a1″,”wrapper_zplayer_be97a1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_be97a1”, “prvVid_recommendzplayer_be97a1”, “nxtVid_recommendzplayer_be97a1”);
$(“#box_recommend_zplayer_be97a1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_be97a1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_be97a1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_be97a1 = document.getElementById(“zplayer_be97a1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_be97a1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1267018&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_be97a1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_be97a1 = document.getElementById(“zplayer_be97a1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_be97a1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1267018&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_be97a1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_be97a1 = document.getElementById(‘zplayer_be97a1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_be97a1){
docGaPreroll_zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_be97a1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_be97a1 = document.getElementById(‘zplayer_be97a1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_be97a1){
docGaOverlay_zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_be97a1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_be97a1 = document.getElementById(‘zplayer_be97a1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_be97a1){
docGaPostroll_zplayer_be97a1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_be97a1.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_be97a1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_be97a1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_be97a1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Sancho sắp về MU: Cùng Ronaldo, Neymar lọt top 10 thương vụ lãi nhất lịch sử - 1

Sancho sắp về MU: Cùng Ronaldo, Neymar lọt top 10 thương vụ lãi nhất lịch sử - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *