Home / Bóng Đá / “Nghệ sĩ” Lingard solo ghi bàn đẳng cấp như Messi, Solskjaer quyết giữ ở lại MU
"Nghệ sĩ" Lingard solo ghi bàn đẳng cấp như Messi, Solskjaer quyết giữ ở lại MU - 1

“Nghệ sĩ” Lingard solo ghi bàn đẳng cấp như Messi, Solskjaer quyết giữ ở lại MU


Jesse Lingard đã ghi một bàn thắng solo đẳng cấp trong buổi tập mới nhất của MU.

   

Video Lingard solo ghi bàn đẳng cấp trong buổi tập của MU:

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_0db8f1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272426&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_0db8f1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_0db8f1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_0db8f1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_0db8f1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272426&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_0db8f1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_0db8f1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_0db8f1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_0db8f1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272426&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_0db8f1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_0db8f1 = document.getElementById(“zplayer_0db8f1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_0db8f1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_0db8f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272426&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_0db8f1 = document.getElementById(“zplayer_0db8f1_ga_error2”);
videozplayer_0db8f1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_0db8f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272426&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_0db8f1 = document.getElementById(“zplayer_0db8f1_ga_error3”);
videozplayer_0db8f1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_0db8f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272426&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_0db8f1 = document.getElementById(“zplayer_0db8f1_ga_error4”);
videozplayer_0db8f1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_0db8f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272426&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_0db8f1 = document.getElementById(“zplayer_0db8f1_ga_error5”);
videozplayer_0db8f1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_0db8f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272426&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f11.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f12.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f13.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f14.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f15.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f16.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f17.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f18.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f19.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_0db8f110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272426&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_0db8f110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_0db8f1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_0db8f1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend_video){
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
console.log(recomment_arr_video_ngay_hien_tai);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
}
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_48~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1272426~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ4IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDgiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZm9vdGJhbGwiLCJjb25maWdJZF8yNGgiOiIxMjcyNDI2IiwiYXJ0aWNsZUlkXzI0aCI6Im51bGwiLCJkZXZpY2VfMjRoIjoicGMiLCJhY3Rpb25fMjRoIjoiY2xpY2sifQ==’, this)”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_48_id_bai_viet_1272426_phien_ban_pc”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’48’,pageCategory_24h:’football’, articleId_24h:’1272426′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_0db8f1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_0db8f1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_0db8f1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_0db8f1_container”).length) {
$(“#zplayer_0db8f1_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_0db8f1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_0db8f1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_0db8f1”, “swpier_container_zplayer_0db8f1″,”swiper_active_slide_zplayer_0db8f1”, “pagination-zplayer_0db8f1″,”wrapper_zplayer_0db8f1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_0db8f1”, “prvVid_recommendzplayer_0db8f1”, “nxtVid_recommendzplayer_0db8f1”);
$(“#box_recommend_zplayer_0db8f1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_0db8f1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_0db8f1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_0db8f1 = document.getElementById(“zplayer_0db8f1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_0db8f1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272426&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_0db8f1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_0db8f1 = document.getElementById(“zplayer_0db8f1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_0db8f1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272426&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_0db8f1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_0db8f1 = document.getElementById(‘zplayer_0db8f1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_0db8f1){
docGaPreroll_zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_0db8f1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_0db8f1 = document.getElementById(‘zplayer_0db8f1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_0db8f1){
docGaOverlay_zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_0db8f1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_0db8f1 = document.getElementById(‘zplayer_0db8f1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_0db8f1){
docGaPostroll_zplayer_0db8f1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_0db8f1.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_0db8f1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_0db8f1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_0db8f1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


"Nghệ sĩ" Lingard solo ghi bàn đẳng cấp như Messi, Solskjaer quyết giữ ở lại MU - 1

"Nghệ sĩ" Lingard solo ghi bàn đẳng cấp như Messi, Solskjaer quyết giữ ở lại MU - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *