Home / Bóng Đá / MU “dằn mặt” Pogba gây sốc, Man City chốt Ronaldo nếu mua hụt Grealish (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU “dằn mặt” Pogba gây sốc, Man City chốt Ronaldo nếu mua hụt Grealish (Clip 1 phút Bóng đá 24H)


Man United đã cho thấy thái độ cứng rắn với Paul Pogba sau khi PSG nhảy vào cuộc đua giành chữ ký tuyển thủ Pháp.

   

Clip 1 phút Bóng đá 24H ngày 21/7

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1aeff1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272674&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_1aeff1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_1aeff1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_1aeff1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1aeff1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272674&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_1aeff1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_1aeff1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_1aeff1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1aeff1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272674&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_1aeff1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_1aeff1 = document.getElementById(“zplayer_1aeff1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_1aeff1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_1aeff1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272674&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_1aeff1 = document.getElementById(“zplayer_1aeff1_ga_error2”);
videozplayer_1aeff1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_1aeff1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272674&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_1aeff1 = document.getElementById(“zplayer_1aeff1_ga_error3”);
videozplayer_1aeff1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_1aeff1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272674&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_1aeff1 = document.getElementById(“zplayer_1aeff1_ga_error4”);
videozplayer_1aeff1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_1aeff1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272674&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_1aeff1 = document.getElementById(“zplayer_1aeff1_ga_error5”);
videozplayer_1aeff1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_1aeff1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272674&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff11.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff12.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff13.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff14.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff15.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff16.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff17.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff18.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff19.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1aeff110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272674&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_1aeff110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_1aeff1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_1aeff1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend_video){
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
console.log(recomment_arr_video_ngay_hien_tai);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
}
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_48~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1272674~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ4IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDgiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZm9vdGJhbGwiLCJjb25maWdJZF8yNGgiOiIxMjcyNjc0IiwiYXJ0aWNsZUlkXzI0aCI6Im51bGwiLCJkZXZpY2VfMjRoIjoicGMiLCJhY3Rpb25fMjRoIjoiY2xpY2sifQ==’, this)”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_48_id_bai_viet_1272674_phien_ban_pc”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’48’,pageCategory_24h:’football’, articleId_24h:’1272674′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_1aeff1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1aeff1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_1aeff1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_1aeff1_container”).length) {
$(“#zplayer_1aeff1_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_1aeff1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_1aeff1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_1aeff1”, “swpier_container_zplayer_1aeff1″,”swiper_active_slide_zplayer_1aeff1”, “pagination-zplayer_1aeff1″,”wrapper_zplayer_1aeff1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_1aeff1”, “prvVid_recommendzplayer_1aeff1”, “nxtVid_recommendzplayer_1aeff1”);
$(“#box_recommend_zplayer_1aeff1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_1aeff1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_1aeff1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_1aeff1 = document.getElementById(“zplayer_1aeff1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_1aeff1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272674&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_1aeff1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_1aeff1 = document.getElementById(“zplayer_1aeff1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_1aeff1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272674&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_1aeff1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_1aeff1 = document.getElementById(‘zplayer_1aeff1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_1aeff1){
docGaPreroll_zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_1aeff1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_1aeff1 = document.getElementById(‘zplayer_1aeff1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_1aeff1){
docGaOverlay_zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_1aeff1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_1aeff1 = document.getElementById(‘zplayer_1aeff1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_1aeff1){
docGaPostroll_zplayer_1aeff1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_1aeff1.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_1aeff1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_1aeff1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_1aeff1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *