Home / Bóng Đá / Đại chiến Argentina – Brazil: Ngã ngửa Messi bỏ lỡ ở pha đối mặt thủ môn
Đại chiến Argentina - Brazil: Ngã ngửa Messi bỏ lỡ ở pha đối mặt thủ môn - 1

Đại chiến Argentina – Brazil: Ngã ngửa Messi bỏ lỡ ở pha đối mặt thủ môn


Chơi nỗ lực trước Brazil, song Lionel Messi có một tình huống bỏ lỡ khiến người xem phải sửng sốt.

Pha bỏ lỡ gây sốc của Messi ở trận gặp Brazil

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_938e31”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1269449&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_938e31”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_938e31.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_938e31){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_938e31”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1269449&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_938e31”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_938e31.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_938e31){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_938e31”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1269449&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_938e31”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_938e31 = document.getElementById(“zplayer_938e31_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_938e31.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_938e31){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1269449&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_938e31 = document.getElementById(“zplayer_938e31_ga_error2”);
videozplayer_938e31.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_938e31){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1269449&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_938e31 = document.getElementById(“zplayer_938e31_ga_error3”);
videozplayer_938e31.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_938e31){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1269449&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_938e31 = document.getElementById(“zplayer_938e31_ga_error4”);
videozplayer_938e31.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_938e31){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1269449&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_938e31 = document.getElementById(“zplayer_938e31_ga_error5”);
videozplayer_938e31.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_938e31){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1269449&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e311 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e311”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e311){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e311.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e312 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e312”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e312){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e312.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e313 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e313”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e313){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e313.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e314 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e314”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e314){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e314.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e315 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e315”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e315){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e315.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e316 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e316”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e316){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e316.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e317 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e317”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e317){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e317.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e318 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e318”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e318){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e318.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e319 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e319”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e319){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e319.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_938e3110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_938e3110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_938e3110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1269449&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_938e3110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_938e31 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_938e31.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_938e31″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_938e31”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_938e31”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_938e31_container”).length) {
$(“#zplayer_938e31_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_938e31”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_938e31”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_938e31”, “swpier_container_zplayer_938e31″,”swiper_active_slide_zplayer_938e31”, “pagination-zplayer_938e31″,”wrapper_zplayer_938e31”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_938e31”, “prvVid_recommendzplayer_938e31”, “nxtVid_recommendzplayer_938e31”);
$(“#box_recommend_zplayer_938e31”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_938e31 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_938e31.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_938e31 = document.getElementById(“zplayer_938e31_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_938e31){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1269449&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_938e31.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_938e31 = document.getElementById(“zplayer_938e31_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_938e31){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1269449&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_938e31.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_938e31 = document.getElementById(‘zplayer_938e31_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_938e31){
docGaPreroll_zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_938e31.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_938e31 = document.getElementById(‘zplayer_938e31_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_938e31){
docGaOverlay_zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_938e31.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_938e31 = document.getElementById(‘zplayer_938e31_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_938e31){
docGaPostroll_zplayer_938e31.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_938e31.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_938e31.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_938e31 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_938e31_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Đại chiến Argentina - Brazil: Ngã ngửa Messi bỏ lỡ ở pha đối mặt thủ môn - 1

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *