Home / Bóng Đá / Bê bối giải Cúp C1 Nam Mỹ: Bị tước oan bàn thắng và phạt đền
Bê bối giải Cúp C1 Nam Mỹ: Bị tước oan bàn thắng và phạt đền - 1

Bê bối giải Cúp C1 Nam Mỹ: Bị tước oan bàn thắng và phạt đền


Trọng tài chính và VAR tại Copa Libertadores mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Cerro Porteno bị tước oan 1 bàn thắng và 1 quả phạt đền.

Hai tình huống gây tranh cãi trong trận đấu giữa Cerro Porteno (Paraguay) và Fluminense (Brazil)

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_20bde1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1270670&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_20bde1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_20bde1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_20bde1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_20bde1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1270670&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_20bde1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_20bde1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_20bde1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_20bde1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1270670&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_20bde1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_20bde1 = document.getElementById(“zplayer_20bde1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_20bde1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_20bde1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1270670&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_20bde1 = document.getElementById(“zplayer_20bde1_ga_error2”);
videozplayer_20bde1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_20bde1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1270670&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_20bde1 = document.getElementById(“zplayer_20bde1_ga_error3”);
videozplayer_20bde1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_20bde1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1270670&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_20bde1 = document.getElementById(“zplayer_20bde1_ga_error4”);
videozplayer_20bde1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_20bde1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1270670&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_20bde1 = document.getElementById(“zplayer_20bde1_ga_error5”);
videozplayer_20bde1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_20bde1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1270670&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde11.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde12.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde13.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde14.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde15.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde16.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde17.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde18.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde19.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_20bde110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_20bde110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_20bde110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1270670&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_20bde110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_20bde1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_20bde1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_20bde1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_20bde1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_20bde1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_20bde1_container”).length) {
$(“#zplayer_20bde1_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_20bde1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_20bde1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_20bde1”, “swpier_container_zplayer_20bde1″,”swiper_active_slide_zplayer_20bde1”, “pagination-zplayer_20bde1″,”wrapper_zplayer_20bde1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_20bde1”, “prvVid_recommendzplayer_20bde1”, “nxtVid_recommendzplayer_20bde1”);
$(“#box_recommend_zplayer_20bde1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_20bde1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_20bde1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_20bde1 = document.getElementById(“zplayer_20bde1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_20bde1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1270670&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_20bde1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_20bde1 = document.getElementById(“zplayer_20bde1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_20bde1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1270670&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_20bde1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_20bde1 = document.getElementById(‘zplayer_20bde1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_20bde1){
docGaPreroll_zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_20bde1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_20bde1 = document.getElementById(‘zplayer_20bde1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_20bde1){
docGaOverlay_zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_20bde1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_20bde1 = document.getElementById(‘zplayer_20bde1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_20bde1){
docGaPostroll_zplayer_20bde1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_20bde1.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_20bde1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_20bde1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_20bde1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Bê bối giải Cúp C1 Nam Mỹ: Bị tước oan bàn thắng và phạt đền - 1

Bê bối giải Cúp C1 Nam Mỹ: Bị tước oan bàn thắng và phạt đền - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *