Home / Bóng Đá / Barca bị nghi “bẫy” Griezmann – Dembele dính scandal, 2 SAO hết cửa ở lại
Barca bị nghi "bẫy" Griezmann – Dembele dính scandal, 2 SAO hết cửa ở lại - 1

Barca bị nghi “bẫy” Griezmann – Dembele dính scandal, 2 SAO hết cửa ở lại


Barcelona đang bị dư luận nghi là bên đã dàn xếp vụ Griezmann & Dembele xúc phạm người Nhật.

  

Bàn thắng duy nhất của Griezmann ở EURO (trận Pháp – Hungary, nguồn: VTV)

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_14f411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1268309&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_14f411”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_14f411.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_14f411){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_14f411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1268309&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_14f411”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_14f411.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_14f411){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_14f411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1268309&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_14f411”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_14f411 = document.getElementById(“zplayer_14f411_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_14f411.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_14f411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1268309&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_14f411 = document.getElementById(“zplayer_14f411_ga_error2”);
videozplayer_14f411.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_14f411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1268309&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_14f411 = document.getElementById(“zplayer_14f411_ga_error3”);
videozplayer_14f411.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_14f411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1268309&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_14f411 = document.getElementById(“zplayer_14f411_ga_error4”);
videozplayer_14f411.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_14f411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1268309&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_14f411 = document.getElementById(“zplayer_14f411_ga_error5”);
videozplayer_14f411.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_14f411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1268309&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4111 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4111”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4111){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4111.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4112 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4112”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4112){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4112.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4113 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4113”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4113){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4113.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4114 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4114”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4114){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4114.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4115 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4115”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4115){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4115.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4116 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4116”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4116){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4116.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4117 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4117”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4117){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4117.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4118 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4118”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4118){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4118.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f4119 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f4119”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f4119){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f4119.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14f41110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14f41110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14f41110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1268309&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_14f41110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_14f411 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_14f411.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_14f411″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_14f411”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_14f411”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_14f411_container”).length) {
$(“#zplayer_14f411_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_14f411”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_14f411”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_14f411”, “swpier_container_zplayer_14f411″,”swiper_active_slide_zplayer_14f411”, “pagination-zplayer_14f411″,”wrapper_zplayer_14f411”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_14f411”, “prvVid_recommendzplayer_14f411”, “nxtVid_recommendzplayer_14f411”);
$(“#box_recommend_zplayer_14f411”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_14f411 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_14f411.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_14f411 = document.getElementById(“zplayer_14f411_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_14f411){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1268309&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_14f411.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_14f411 = document.getElementById(“zplayer_14f411_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_14f411){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1268309&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_14f411.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_14f411 = document.getElementById(‘zplayer_14f411_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_14f411){
docGaPreroll_zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_14f411.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_14f411 = document.getElementById(‘zplayer_14f411_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_14f411){
docGaOverlay_zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_14f411.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_14f411 = document.getElementById(‘zplayer_14f411_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_14f411){
docGaPostroll_zplayer_14f411.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_14f411.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_14f411.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_14f411 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_14f411_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Barca bị nghi "bẫy" Griezmann – Dembele dính scandal, 2 SAO hết cửa ở lại - 1

Barca bị nghi "bẫy" Griezmann – Dembele dính scandal, 2 SAO hết cửa ở lại - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *