Home / Bóng Đá / Bàng hoàng cầu thủ Boca Junior nổi loạn ở Cup C1 Nam Mỹ: Lấy rào chắn làm vũ khí
Bàng hoàng cầu thủ Boca Junior nổi loạn ở Cup C1 Nam Mỹ: Lấy rào chắn làm vũ khí - 1

Bàng hoàng cầu thủ Boca Junior nổi loạn ở Cup C1 Nam Mỹ: Lấy rào chắn làm vũ khí


Quá cay cú vì thua cuộc, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Boca Junior tạo ra một trận ẩu đả kinh hoàng và ngay cả rào chắn cũng biến thành vũ khí.

Video loạt luân lưu và màn ẩu đả sau trận đấu giữa Atletico Mineiro và Boca Junior

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_528551”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272548&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_528551”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_528551.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_528551){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_528551”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272548&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_528551”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_528551.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_528551){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_528551”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272548&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_528551”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_528551 = document.getElementById(“zplayer_528551_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_528551.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_528551){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272548&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_528551 = document.getElementById(“zplayer_528551_ga_error2”);
videozplayer_528551.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_528551){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272548&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_528551 = document.getElementById(“zplayer_528551_ga_error3”);
videozplayer_528551.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_528551){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272548&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_528551 = document.getElementById(“zplayer_528551_ga_error4”);
videozplayer_528551.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_528551){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272548&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_528551 = document.getElementById(“zplayer_528551_ga_error5”);
videozplayer_528551.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_528551){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272548&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285511 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285511”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285511){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285511.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285512 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285512”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285512){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285512.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285513 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285513”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285513){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285513.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285514 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285514”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285514){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285514.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285515 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285515”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285515){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285515.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285516 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285516”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285516){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285516.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285517 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285517”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285517){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285517.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285518 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285518”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285518){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285518.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5285519 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5285519”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5285519){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_5285519.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_52855110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_52855110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_52855110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272548&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_52855110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_528551.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_528551 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_528551.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend_video){
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
console.log(recomment_arr_video_ngay_hien_tai);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
}
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_48~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1272548~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ4IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDgiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZm9vdGJhbGwiLCJjb25maWdJZF8yNGgiOiIxMjcyNTQ4IiwiYXJ0aWNsZUlkXzI0aCI6Im51bGwiLCJkZXZpY2VfMjRoIjoicGMiLCJhY3Rpb25fMjRoIjoiY2xpY2sifQ==’, this)”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_48_id_bai_viet_1272548_phien_ban_pc”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’48’,pageCategory_24h:’football’, articleId_24h:’1272548′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_528551″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_528551”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_528551”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_528551_container”).length) {
$(“#zplayer_528551_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_528551”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_528551”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_528551”, “swpier_container_zplayer_528551″,”swiper_active_slide_zplayer_528551”, “pagination-zplayer_528551″,”wrapper_zplayer_528551”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_528551”, “prvVid_recommendzplayer_528551”, “nxtVid_recommendzplayer_528551”);
$(“#box_recommend_zplayer_528551”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_528551 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_528551.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_528551 = document.getElementById(“zplayer_528551_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_528551){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272548&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_528551.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_528551 = document.getElementById(“zplayer_528551_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_528551){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272548&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_528551.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_528551 = document.getElementById(‘zplayer_528551_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_528551){
docGaPreroll_zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_528551.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_528551 = document.getElementById(‘zplayer_528551_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_528551){
docGaOverlay_zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_528551.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_528551 = document.getElementById(‘zplayer_528551_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_528551){
docGaPostroll_zplayer_528551.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_528551.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_528551.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_528551 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_528551_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Bàng hoàng cầu thủ Boca Junior nổi loạn ở Cup C1 Nam Mỹ: Lấy rào chắn làm vũ khí - 1

Bàng hoàng cầu thủ Boca Junior nổi loạn ở Cup C1 Nam Mỹ: Lấy rào chắn làm vũ khí - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *