Home / Bóng Đá / Băng đội trưởng bị Ronaldo ném đi, được bán gần 2 tỷ đồng cứu sống bệnh nhân nhí
Băng đội trưởng bị Ronaldo ném đi, được bán gần 2 tỷ đồng cứu sống bệnh nhân nhí - 1

Băng đội trưởng bị Ronaldo ném đi, được bán gần 2 tỷ đồng cứu sống bệnh nhân nhí


Ronaldo có lẽ không thể ngờ rằng chiếc băng đội trưởng mà anh từng ném xuống đất đã cứu sống được một bệnh nhân nhí.

  

Khoảnh khắc Ronaldo ném băng đội trưởng vì bị “cướp” bàn thắng:

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_d7cb71”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1267382&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_d7cb71”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_d7cb71.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_d7cb71){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_d7cb71”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1267382&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_d7cb71”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_d7cb71.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_d7cb71){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_d7cb71”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1267382&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_d7cb71”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_d7cb71 = document.getElementById(“zplayer_d7cb71_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_d7cb71.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_d7cb71){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267382&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_d7cb71 = document.getElementById(“zplayer_d7cb71_ga_error2”);
videozplayer_d7cb71.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_d7cb71){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267382&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_d7cb71 = document.getElementById(“zplayer_d7cb71_ga_error3”);
videozplayer_d7cb71.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_d7cb71){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267382&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_d7cb71 = document.getElementById(“zplayer_d7cb71_ga_error4”);
videozplayer_d7cb71.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_d7cb71){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267382&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_d7cb71 = document.getElementById(“zplayer_d7cb71_ga_error5”);
videozplayer_d7cb71.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_d7cb71){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1267382&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb711 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb711”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb711){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb711.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb712 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb712”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb712){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb712.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb713 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb713”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb713){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb713.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb714 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb714”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb714){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb714.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb715 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb715”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb715){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb715.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb716 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb716”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb716){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb716.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb717 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb717”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb717){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb717.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb718 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb718”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb718){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb718.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb719 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb719”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb719){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb719.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb7110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_d7cb7110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb7110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1267382&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_d7cb7110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_d7cb71 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_d7cb71.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_d7cb71″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_d7cb71”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_d7cb71”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_d7cb71_container”).length) {
$(“#zplayer_d7cb71_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_d7cb71”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_d7cb71”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_d7cb71”, “swpier_container_zplayer_d7cb71″,”swiper_active_slide_zplayer_d7cb71”, “pagination-zplayer_d7cb71″,”wrapper_zplayer_d7cb71”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_d7cb71”, “prvVid_recommendzplayer_d7cb71”, “nxtVid_recommendzplayer_d7cb71”);
$(“#box_recommend_zplayer_d7cb71”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_d7cb71 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_d7cb71.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_d7cb71 = document.getElementById(“zplayer_d7cb71_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_d7cb71){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1267382&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_d7cb71.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_d7cb71 = document.getElementById(“zplayer_d7cb71_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_d7cb71){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1267382&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_d7cb71.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_d7cb71 = document.getElementById(‘zplayer_d7cb71_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_d7cb71){
docGaPreroll_zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_d7cb71.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_d7cb71 = document.getElementById(‘zplayer_d7cb71_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_d7cb71){
docGaOverlay_zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_d7cb71.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_d7cb71 = document.getElementById(‘zplayer_d7cb71_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_d7cb71){
docGaPostroll_zplayer_d7cb71.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_d7cb71.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_d7cb71.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_d7cb71 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_d7cb71_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


Băng đội trưởng bị Ronaldo ném đi, được bán gần 2 tỷ đồng cứu sống bệnh nhân nhí - 1

Băng đội trưởng bị Ronaldo ném đi, được bán gần 2 tỷ đồng cứu sống bệnh nhân nhí - 2

Thông Tin

Tin Nổi Bật Khác

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *